01 562 1580

Revidiranje

Revidiranje zajema


Redne letne revizije računovodskih izkazov

 • zakonske in prostovoljne
 • posamični in konsolidirani računovodski izkazi pripravljenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Zakonom o računovodstvu.

Dogovorjene postopke

 • poravnava obveznosti do dobaviteljev
 • evidentiranje blagajniških prejemkov in izdatkov
 • pregled izterljivost terjatev
 • evidentiranje zalog

Posebne revizije, ki so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah

 • preveritev ustanovitvenih postopkov ter vodenje posameznih poslov

To so dejanja, ki so povezana s poslovanjem družbe in se nanašajo na:

 • statusno pravne spremembe, kot so povečanje ali zmanjšanje kapitala, delitve in/ali spojitve ali razdelitve, kjer revizor na podlagi imenovanja s strani skupščine ali sodišča pregleda izvedene postopke in o svojih ugotovitvah pripravi pisno poročilo
 • revizija primerne denarne odpravnine
  Ob smiselni uporabi 583. člena ZGD-1 mora Poročilo o reviziji primerne denarne odpravnine vsebovati mnenje revizorja ali revizorjev o tem, ali je ponujena denarna odpravnina primerno nadomestilo za delnice manjšinskih delničarjev, ki bodo izključeni iz družbe.
 • preveritev poslovnih razmerij z obvladujočo družbo in z njo povezano družbo

Na osnovi spremembe ZGD-1 v letu 2015 mora revizor pregledati poslovanje družbe s povezano osebo. Na osnovi poročila poslovodstva v katerem le ta navede vse pravne posle, ki jih je družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu in so pomenila prikrajšanje za družbo. Tudi če takih poslov ni bilo, mora poslovodstvo to v poročilo nedvoumno zapisati.

Revizijam sorodni postopki dajanja zagotovil

 • Zaradi zahtev ZFPPIPP:

Dolžnik mora zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka priložiti revidirano izjavo poslovodstva, da ne zamuja niti s plačilom plač delavcem niti s plačilom davkov in prispevkov in da bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne plače ter davke in prispevke.

 • Poročilo o ugotovitvah v zvezi s porabo sredstev po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Pomagamo pri sistemu vzpostavljanja in delovanja notranjega kontroliranja

Preiskovanje računovodskih izkazov in preprečevanje prevar

Namen preiskovanja računovodskih izkazov je povečati stopnjo zaupanja nameravanih uporabnikov v računovodske izkaze. Revizorjevo poročilo vključuje opis vrste posla preiskovanja, da bi bralci poročila lahko razumeli revizorjev sklep. Pri preiskovanju računovodskih izkazov revizor izrazi sklep o tem, ali je opazil karkoli, zaradi česar bi verjel, da računovodski izkazi niso v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja.

S spremembo Slovenskih računovodskih izkazov 2016 je preiskava računovodskih izkazov obvezna tudi za mikro in majhne družbe v kolikor vrednotijo osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in dolgoročne finančne naložbe po pošteni vrednosti.

Skrbni pregled »DUE DILLIGENCE« je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov z namenom pridobiti neodvisni pregled poslovanja poslovnega subjekta.